^ Back to Top

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Webrobi.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z serwisu internetowego Webrobi.pl dostępnego pod adresem internetowym www.webrobi.pl (zwanego dalej "Serwisem internetowym Webrobi").
 2. Regulamin Serwisu internetowego Webrobi jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Administratorem usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego Webrobi jest Lemon Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwany dalej „Administrator Webrobi”).
 5. Przedmiotem działalności Serwisu internetowego Webrobi jest umożliwianie tworzenia i prowadzenia spersonalizowanych prywatnych i rodzinnych/firmowych stron internetowych z rozbudowanymi funkcjonalnościami.
 6. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego Webrobi są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem.
 7. Serwis internetowy Webrobi oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje

 1. Administrator Webrobi - Administrator Webrobi zarządzający Serwisem internetowym Webrobi: Lemon Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. św. Marcin 77 /8a, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000339672, REGON 301208408, NIP 7781465742, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł opłaconym w całości.
 2. Serwis internetowy Webrobi – prowadzony w języku polskim przez Administratora Webrobi serwis internetowy o charakterze otwartym wraz z poszczególnymi jego elementami utrzymywany przez Administratora Webrobi w domenie www.webrobi.pl, umożliwiający tworzenie i prowadzenie spersonalizowanych prywatnych i rodzinnych/firmowych stron internetowych z rozbudowanymi funkcjonalnościami.
 3. Szablon – jeden z dostępnych w Serwisie internetowym Webrobi szablonów strony internetowej, służący utworzeniu przez Użytkownika spersonalizowanej strony internetowej.
 4. Hosting - usługa świadczona w ramach Serwisu internetowego Webrobi polegająca na bezpłatnym/odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi wirtualnej platformy systemowej.
 5. Usługa - nieodpłatna lub odpłatna usługa (świadczona wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika, po wniesieniu stosownej opłaty za daną Usługę) przewidziana w Regulaminie, świadczona za pośrednictwem Internetu przez Administratora Webrobi na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin w ramach Serwisu internetowego Webrobi, polegająca w szczególności na Hostingu oraz udostępnianiu zasobów tego serwisu na rzecz Użytkowników celem samodzielnego tworzenia przez nich prywatnych i rodzinnych oraz firmowych stron internetowych z rozbudowanymi funkcjonalnościami.
 6. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto.
 7. Profil - miejsce w Serwisie internetowym Webrobi, zawierające Materiały umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
 8. Baza Profili Webrobi - zbiór obejmujący Profile wszystkich Użytkowników do Serwisu internetowego Webrobi, zarządzany przez Administratora Webrobi za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia Usług.
 9. Materiały – w szczególności komentarze, informacje, opinie, zdjęcia i inne treści umieszczone dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie internetowym Webrobi.
 10. Login (nazwa Użytkownika) – ciąg znaków będący indywidualnym oznaczeniem Użytkownika umożliwiający jego identyfikację w Serwisie internetowym Webrobi, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, składający się z minimum 5 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych.
 11. Hasło – unikalny ciąg znaków używany do logowania się w Serwisie internetowym Webrobi, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego późniejszej zmiany w ustawieniach Konta, składający się z minimum 8 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych.
 12. Konto – udostępnione bezpłatnie Użytkownikowi przez Administratora Webrobi miejsce w Serwisie internetowym Webrobi, w którym gromadzone są przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, , prowadzone przez Administratora Webrobi dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login), w tym korzystanie z którego wymaga dokonania Rejestracji oraz każdorazowego podaniu loginu i hasła.
 13. Konto WWW - udostępnione Użytkownikowi przez Administratora Webrobi miejsce na jego własną witrynę internetową o określonym adresie URL na serwerze WWW.
 14. Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta w Serwisie internetowym Webrobi oraz akceptacja Regulaminu.
 15. Regulamin - niniejszy regulamin.

3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z Serwisu internetowego Webrobi

 1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia korzystania z zasobów Serwisu internetowego Webrobi jest dokonanie Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie internetowym Webrobi.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Webrobi przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na umieszczenie w Bazie Profili Webrobi oraz na wykorzystanie wizerunku Użytkownika umieszczonego w Serwisie internetowym Webrobi dla celów świadczenia przez Administratora Webrobi Usług, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora Webrobi oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora Webrobi oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu internetowego Webrobi.
 3. Z chwilą dokonania Rejestracji przez Użytkownika, pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Webrobi zostaje zawarta umowa świadczenia Usług oraz umowa licencji.
 4. Korzystanie z Serwisu internetowego Webrobi oznacza akceptację Regulaminu, umowy oświadczenia Usług zasad umowy licencji. Zalogowanie w Serwisie internetowym Webrobi oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 5. Serwis internetowy Webrobi świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego Webrobi, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Administrator Webrobi dołoży wszelkich starań, by Serwis internetowy Webrobi funkcjonował w sposób ciągły. Administrator Webrobi zastrzega, że w funkcjonowaniu Webrobi mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator Webrobi informuje ogłoszeniem na stronie www Serwisu internetowego Webrobi.
 8. Oferta świadczenia Usług przez Administratora Webrobi za pośrednictwem Serwisu internetowego Webrobi jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora Webrobi. Administrator Webrobi jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Użytkowników, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia odpłatnych Usług.
 9. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora Webrobi w ramach Serwisu internetowego Webrobi wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Serwisu internetowego Webrobi może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp.
 10. W przypadku świadczenia Usług Administrator Webrobi nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator Webrobi podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 12. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator Webrobi informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora Webrobi, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora Webrobi rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 13. Administrator Webrobi oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 14. Cenniki lub reklamy umieszczone w Serwisie internetowym Webrobi są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 15. Serwis internetowy Webrobi oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie służące tworzeniu stron internetowych, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora Webrobi lub podmiotów, z którymi Administrator Webrobi zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej. Administratorowi Webrobi przysługuje również prawo do koncepcji strony internetowych rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z zasobów Serwisu internetowego Webrobi w ramach licencji udzielonej na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Zakres licencji

 1. Licencja na korzystanie przez Użytkownika z zasobów Serwisu internetowego Webrobi udzielona na podstawie niniejszego Regulaminu jest udzielona na czas nieokreślony, jest nieodpłatna, niewyłączna, nieprzenoszalna i zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Korzystanie z zasobów Serwisu internetowego Webrobi obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji:
 3. Utrwalanie zasobów Serwisu internetowego Webrobi przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach: CD, video CD, CD-I, CD-Plus, ulepszony CD, CD-I music, foto-CD-portfolio, CD-DA, EBG (elektroniczna książka graficzna), EBXA, CD-Rom, MD, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DCC, fot-CD, CD-Rom-XA, dyskietkach komputerowych, chipach układu elektronicznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach;
 4. Wprowadzanie do pamięci komputera;
 5. Publiczne odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Serwisu w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Z chwilą dokonania Rejestracji Użytkownik udziela Administratorowi Webrobi niewyłączną, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie licencję na wykorzystywanie nazwy strony internetowej Użytkownika w ramach Serwisu internetowego Webrobi, w tym poprzez jej umieszczanie na serwerze innym niż serwer Administratora Webrobi, w związku ze świadczeniem Usług, oraz w celu reklamy i promocji Serwisu internetowego Webrobi.
 7. Z chwilą wprowadzenia przez Użytkownika Materiałów do systemu Serwisu internetowego Webrobi, Użytkownik udziela Administratorowi Webrobi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystania z Materiałów na następujących polach eksploatacji:
 8. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 9. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 10. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Administrator Webrobi jest uprawniony do udzielania sublicencji oraz wykonywania praw zależnych w zakresie wskazanym w ust. 4 powyżej.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Administratora Webrobi praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 4 powyżej.

5. Rola Administratora Webrobi oraz prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników.
 2. Administrator Webrobi zezwala Użytkownikowi na korzystanie z zasobów Webrobi poprzez łączenie się z serwerem Administratora Webrobi za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta.
 3. Zabronione jest wykorzystanie zasobów Serwisu internetowego Webrobi przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora Webrobi.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z udostępnionych mu zasobów Serwisu internetowego Webrobi w sposób inny, aniżeli opisany w Regulaminie. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do utrzymywania swojej strony internetowej na innym serwerze niż serwer Administratora Webrobi oraz pobierania i umieszczania jakichkolwiek składników zasobów Webrobi udostępnionych przez Administratora Webrobi na serwerze innych niż serwer Administratora Webrobi.
 6. Od chwili dokonania prawidłowej Rejestracji, Użytkownik może korzystać z dostępnych w Serwisie internetowym Webrobi zasobów zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności w granicach dostępnych funkcjonalności może kształtować układ swojej strony internetowej, wybierać i wstawiać elementy graficzne oraz tekstowe z możliwością ich późniejszej modyfikacji w odniesieniu do tzw. mobilnych składników stron internetowych, przy czym Użytkownik jest uprawniony do dokonywania modyfikacji udostępnionych zasobów Serwisu internetowego Webrobi wyłącznie na potrzeby zgodnego z Regulaminem prowadzenia własnej strony internetowej.
 7. Umieszczanie przez Użytkownika Materiałów na stronie internetowej w ramach Serwisu internetowego Webrobi jest dokonywane wyłącznie na własną odpowiedzialność Użytkownika i może dotyczyć wyłącznie takich Materiałów, co do których Użytkownikowi przysługują prawa do ich wykorzystania, w tym prawo do ich umieszczenia na swojej stronie internetowej, w szczególności prawa do eksploatacji przedmiotów własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe lub nazwy handlowe. Administrator Webrobi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i zawartość Materiałów umieszczanych przez Użytkowników na stronie internetowej w Serwisie internetowym Webrobi. Treści umieszczane przez Użytkowników nie stanowią opinii ani poglądów Administratora Webrobi Administrator Webrobi zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści umieszczonych niezgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Zawartość strony internetowej Użytkownika nie może naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa ani też dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub propagujących przemoc czy też totalitarny ustrój państwa, wulgaryzmów, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, odesłań do innych stron internetowych.
 10. Administrator Webrobi zastrzega sobie prawo do usunięcia strony, Materiałów lub zawieszenia świadczenia Usług w ramach Serwisu internetowego Webrobi na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego Webrobi, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta (blokada Konta) oraz blokada możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego Webrobi, wyłączają możliwość dokonywania jakichkolwiek operacji na stronie Użytkownika, którego dotyczy blokada.
 11. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pośrednictwem strony internetowej Użytkownika są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne albo w sytuacji, gdy Administrator Webrobi uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności Użytkownika, Administrator Webrobi może usunąć stronę internetową lub Materiały, zablokować – na czas określony lub nieokreślony – dostęp do Materiałów, zablokować jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Użytkownika lub zablokować funkcjonalność Serwisu internetowego Webrobi. Usunięcie Materiałów lub blokada dostępu do nich może nastąpić w razie niezastosowania się przez Użytkownika do skierowanego uprzednio pod jego adresem wezwania do usunięcia Materiałów.
 12. Administrator Webrobi może zablokować na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta danego Użytkownika lub zablokować możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej, w przypadku, gdy działania lub zaniechania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Administratora Webrobi lub w inny sposób szkodzą Administratorowi Webrobi.
 13. Użytkownik w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o czasowe zablokowanie Konta. Maksymalny okres trwania blokady Konta, dokonanej na wniosek Użytkownika, wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. Po upływie tego okresu, o ile Użytkownik nie złoży kolejnego wniosku o dokonanie blokady, Konto ulega odblokowaniu. O dokonaniu blokady Konta na wniosek Użytkownika każdorazowo decyduje Administrator Webrobi.
 14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zablokowania Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Webrobi.
 15. Użytkownik, którego Konto jest zablokowane, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie internetowym Webrobi bez uprzedniej zgody Administratora Webrobi.
 16. Administrator Webrobi zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości świadczonych Usług, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego korzystania lub brak możliwości korzystania z Serwisu internetowego Webrobi przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Administratora Webrobi, wynikające w szczególności z działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonej ingerencji Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę wprowadzonych przez Użytkowników danych.
 17. Administrator Webrobi zastrzega sobie prawo do dowolnego modyfikowania zasobów Serwisu internetowego Webrobi.
 18. Użytkownik wyraża zgodę na logowanie się do Konta Użytkownika osób wyznaczonych przez Administratora Webrobi, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika).

6. Hosting

 1. Założenie witryny przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia Regulaminu.
 2. Konto www może założyć jedynie Użytkownik.
 3. Zabronione jest podejmowanie działań w wyniku których następuje wyłączenie emisji reklam.

7. Opłaty

 1. W przypadku odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora Webrobi w związku z umożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu internetowego Webrobi, wszelkimi opłatami obciążany jest Użytkownik. Wysokość opłat określa Cennik opublikowany na stronach internetowych Serwisu internetowego Webrobi,
 2. Okresem rozliczeniowym dla Użytkowników jest miesiąc kalendarzowy.
 3. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wystawiana jest faktura VAT na kwotę opłaty. Danymi do faktury są dane podane przez Użytkownika w momencie dokonywania Rejestracji.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej i zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności wynikających z tych faktur.
 5. O wystawieniu faktury Administrator Webrobi poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. Opłata za dany okres rozliczeniowy płatna jest na rachunek bankowy Administratora Webrobi wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Administratora Webrobi należną kwotą z tytułu opłaty. Koszty przelewu w całości pokrywa Użytkownik.
 7. Administrator Webrobi zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w przypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami na rzecz Administratora Webrobi przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze oraz bezskutecznego upływu terminu zapłaty zaległych należności określonego w wezwaniu do zapłaty skierowanym przez Administratora Webrobi pod adresem Użytkownika. Działania Użytkownika podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych Administratorowi Webrobi, jak również niedotrzymanie przez Użytkownika wyznaczonego terminu płatności mogą skutkować blokadą jednego, kilku lub wszystkich Kont należących do Użytkownika.
 8. Przez okres blokady Konta będą pobierane opłaty w wysokości minimalnych kwot opłat miesięcznych określonych w Cenniku.

8. Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Administrator Webrobi jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Administratora Webrobi oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Administratora Webrobi wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu internetowego Webrobi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator Webrobi może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Administrator Webrobi może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe: nazwisko, imiona, pseudonim Użytkownika, 2) adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Administrator Webrobi może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 3 powyżej,oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług, informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 5. Administrator Webrobi jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Administrator Webrobi jako administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, w tym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 8. Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Administrator Webrobi może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 10. Administrator Webrobi stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego Webrobi. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie z Serwisu internetowego Webrobi.

9. Zmiany Regulaminu i rozwiązanie umowy

 1. Administrator Webrobi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu, w tym poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Serwisu internetowego Webrobi.
 3. Użytkownik może odmówić akceptacji zmian Regulaminu przesyłając Administratorowi Webrobi za pośrednictwem formularza kontaktowego oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora Webrobi o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Użytkownika.
 4. Przesłanie do Administratora Webrobi odmowy akceptacji zmian w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Użytkownika przez Administratora Webrobi o zmianie Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Administratora Webrobi informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Użytkownika obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmiany.
 5. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wykorzystaniem formularzy rozwiązania Umowy dostępnych na stronie internetowej Serwisu internetowego Webrobi, z wyjątkiem rozwiązania Umowy z powodu odmowy akceptacji zmian Regulaminu, o której mowa powyżej.
 6. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przesyłając formularz rozwiązania Umowy na adres drugiej strony Umowy.
 7. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora Webrobi ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa.
 8. Administrator Webrobi usuwa Konto Użytkownika po rozwiązaniu Umowy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie. Wraz z usunięciem Konta wszelkie dane, wprowadzone w ramach Konta zostaną bezpowrotnie usunięte, a Usług Serwisu internetowego Webrobi – niedostępne dla Użytkownika w ramach tego Konta. Administrator Webrobi jest upoważniony do zatrzymania Materiałów wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta na potrzeby dochodzenia roszczeń związanych z Usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika, udostępnienia Materiałów właściwym organom na podstawie przepisów prawa oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

10. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Usług przez Administratora Webrobi, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć na piśmie za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Administratora Webrobi wskazany w pkt. 2 ust. 1 Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt Serwisu internetowego Webrobi. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (w szczególności nazwę strony www Użytkownika) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Administrator Webrobi zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Administratora Webrobi reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia.
 5. Administrator Webrobi rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator Webrobi może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od zaistnienia zdarzeń stanowiących przyczynę reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administratora Webrobi, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Użytkownika podany przez niego w formularzu, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

11. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www Serwisu internetowego Webrobi.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.
 3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Administratora Webrobi w ramach Serwisu internetowego Webrobi będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne.